Twin Star Exorcists đang được làm game trên PS Vita, và hiện tại ngày ra mắt của game đã được xác định