RPG HD làm lại có thể được chơi bằng PlayStation 4 trên toàn cầu trong năm sau