Một tấm bưu thiếp vẽ minh họa sẽ đi kèm với phiên bản DVD/Blu-ray cao cấp
◊◈◈◈◊