Seiyu’s Life!’s Hiroshi Ikehata của bộ Seiyu’s Life chỉ đạo series dự án kỉ niệm lần thứ 25 đầu tiên của Gonzo