Tác phẩm in đè trên cát với tỉ lệ 1:1 có trong sự kiên “Công viên Cát Bãi biển Ishikari 2016”