Chiếu tại Mĩ, Úc, Canada, New Zealand, và nhiều quốc gia khác bắt đầu từ thứ 7