Bộ truyện được phát hành vào năm 1997 và đã hoàn thành được 60% vào năm 2012.