Khó khăn lắm ông ấy mới chịu lộ mặt trước công chúng đó.