“Hoa thì phải nở mới có ý nghĩa”
Ino nói với Sakura. Và từ lúc ấy, Sakura không muốn mình là một kẻ vô dụng.

Click để đọc thêm…