Dựa vào sơ đồ Venn chuẩn về nhưng ai vừa là một Gundam otaku vừa là một người thích có một mùi hương cá tính.

Click để đọc thêm…