RGC-80 GM Cannon là một mobile suit pháo binh chế tạo hàng loạt, là một biến thể của RGM-79 GM. Thiết kế ban đầu của đơn vị xuất hiện trong Mobile Suit Variations và series anime Mobile Suit Zeta Gundam.

Click để đọc thêm…