Tình hình là hiện nay mảng news mà mảng fansub đang thiếu nhân lực dịch thuật (translation) nên cần tới sự giúp đỡ của các bạn.

Click để đọc thêm…