Giá trên ami: 7780 yen
Ước tính là vào khoảng 3 triệu

Click để đọc thêm…