*Consternated Team – đội ngũ Translator của box, chuyên dịch/viết cho sbox Horror Library