Lấy bối cảnh lớp 3-3. Game chia người chơi thành hai nhóm: Nhóm học sinh thường và Nhóm người chết. Đứng đầu của Nhóm học sinh thường là Những người không tồn tại. Nhóm học sinh thường sẽ tìm xem ai là người chết và “giết” họ