Phần kế tiếp sẽ ra mắt tại Nhật vào ngày 02 tháng 11.