Phần tiếp theo đã có thể xem ngay bây giờ tại châu Âu và sẽ đến Bắc Mỹ vào ngày 11 tháng 10.