Từ xa xưa, chỉ có phụ nữ mới có thể lập khế ước cùng các tinh linh rồi qua đó sử dụng sức mạnh của chúng, họ được gọi là các Tinh linh sứ. Nhưng rồi một ngày, xuất hiện một nam Tinh linh sứ cùng với 72 tinh linh hùng mạnh xuất hiện…

Click để đọc thêm…