“Symphonic Battle RPG” sẽ được phát hành trong năm tới.