Set figure có giá 5.940 yên sẽ được bán vào tháng 02 năm 2017.