[Fiction] Yandere

December 10, 2012 | | Ecchi

Fic về một bé yan của một tên cuồng yan. Cùng đọc để khám phá thế giới yan tràn đầy bất ngờ và… máu

Click để đọc thêm…