[Fiction] Love Neko – Koi Neko

September 5, 2012 | | Ecchi

Chuyện bình thường thì có thể ví như chuyện tôi đang đi thì bất ngờ bị “Vật thể bay không xác định” aka UFO bay sượt qua đầu chả hạn.

Click để đọc thêm…