Series giả tưởng đặt bối cảnh tại Trái đất song song bên rìa Thế chiến 2 sẽ chiếu trên AT-X từ ngày 01 tháng 10 năm 2016.