Đơn đặt hàng trước đã được mở tại trang ANIPLEX+ EC ngày hôm nay.