Chín bộ wig sặc sỡ sẽ được bàn từ ngày 17 tháng 11.