Well, là một doujin game củ chuối nhất của Touhou =]]

Click để đọc thêm…