Cả bộ là 11760 yên Nhật tương đương 2 triệu 352.000 chưa bao gồm thuế + ship . Ship về Việt Nam thì khối bạn cháy túi