Mục đích để khuyến khích đào sâu, tìm hiểu các vấn đề chủ chốt được đưa ra từng tháng để làm chủ đề trung tâm. Event diễn ra như sau:
Tất cả các hoạt động, sản phẩm của mems các liên quan đến chủ đề trong tháng đều sẽ đc x% số rep theo range. Tháng 8+9 là chủ đề SA, hoạt động liên quan đến SA sẽ đc nhân thêm % rep

Click để đọc thêm…