Tiếp nối phần một, cũng tức là đại hội Festa lại được tiếp tục.