Đây là Game được tổ chức theo tuần, tức là 1 kì kéo dài trong 1 tuần…

Click để đọc thêm…