Từ 9 giờ hôm nay 24/3/2013. Công thức tính % download sẽ thay đổi. 50% số torrent có % download = 0

Click để đọc thêm…