Không hiểu sao từ hồi coi xong Darker than Black mình lại thích mấy
thứ liên quan đến dây, thế là pick ngay bộ này

Click để đọc thêm…