Phần ngoại truyện của series sẽ bắt đầu phát hành vào ngày 04 tháng 06.