Manga lịch sử nói về vị hoàng đế đầu tiên của triều Hán.