Tác phẩm mới đầu tiên trong 10 năm qua từ tác giả của manga Saint Young Men