Series Mahō Shōjo Omatsu được giới thiệu như là “một drama lịch sử về một cô gái có phép thuật”