Hōgu Sōji vẽ minh họa cho manga bắt đầu từ tháng 02