Manga ra mắt dưới dạng bản in 2014, và chuyển sang dạng app vào năm nay.