Tác giả Makoto Raiku sẽ cho ra mắt Vector Ball ngày 27 tháng 4