Theo quyết định về luật bản quyền sửa đổi ở Nhật, bộ Hình sự đưa tội tải nhạc, hình, phim ảnh… bản quyền mà không có sự cho phép của người sản xuất từ tội dân sự sang hình sự

Một thành viên Đảng Dân Chủ Tự Do “Chính sách này là một sai lầm, ai mà áp dụng nó sẽ làm dân chúng trở về thời kỳ đồ đá.”

Click để đọc thêm…