Sắc lệnh liên quan tới manga của Osaka đã chính thức có hiệu lực, và như danh sách của một cửa hàng cho thấy, hàng loạt xuất bản phẩm bị cấm bán rộng rãi do thuộc “những xuất bản phẩm độc hại.”

Không như sắc lệnh củaTokyo, sắc lệnh của Osaka hầu như chỉ tập trung hạn chế manga boys love

Click để đọc thêm …