Tôi muốn chờ họ bắt đầu lại, từ nơi đau thương ấy , từ nốt nhạc còn đang chơi nửa chừng để phần sau của nó không bi thương đến vậy.
Tôi muốn chờ Ai Yazawa quay lại, như Hachi, cô ấy vẫn đang chờ.