“Tặng manga – trao cảm xúc” ~:X

Bạn đang sở hữu 1, vài hay rất nhiều truyện, nhưng đang muốn gấp rút cân ký bán ve chai hoặc tống bỏ như giấy vụn. Trước khi làm điều đó, bạn hãy nghĩ đến những bạn khác cũng yêu thích truyện như bạn nhưng … Topic này lập ra với mục đích như vậy

Click để đọc thêm…