Hỏa Phụng Liêu Nguyên mô tả lại thời đại Tam Quốc từ khi Đổng Trác bắt vua tiếm quyền (khoảng năm 189 SCN), các bè phái quân phiệt phong kiến nổi lên tranh giành quyền lực, đẩy đất nước vào chiến loạn kéo dài hơn trăm năm.