Friend (Tomodachi/Bạn) là một kẻ đứng đầu một tổ chức ngầm, hắn lập một kế hoạch lớn và dự định sẽ tiến hành vào cuối thể kỷ 20. Kế hoạch của hắn là gì? Tại sao hắn lại biết biểu tượng đại diện của nhóm bạn Kenji.