Dòng giới thiệu manga mới ghi là, “Tại một học viện hết thuốc chữa nơi toàn lũ quỷ sứ trú ngụ, thầy giáo ‘đen’ lao đến để nhóm lại ngọn lửa hy vọng trong tâm hồn các học sinh.”

Click để đọc thêm…