Manga biến các nhân vật của nó trở thành các học sinh được ra mắt vào năm 2014.