Tác giả “Lời nói dối tháng tư” giới thiệu manga về những nữ chân sút tại Nhật vào thứ 6