Đây là lần đầu tiên tác phẩm của Hagio được người khác minh họa.