Trong tranh là những nhân vật phụ của manga Saint Young Men đang hí hoáy smartphone.

Click để đọc thêm…